กองคลัง

Untitled
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

085 - 1367325
นางบวรลักษณ์ เกตุนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

081 - 4765650
นางสาวภาวดี บุญแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

084 - 0257188

Share via
Copy link
Powered by Social Snap