กองคลัง

นางภาพิมล สีไหม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางบวรลักษณ์ เกตุนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวภาวดี บุญแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap