กองช่าง

นายเดชกชัย นวลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

090-4873350
Untitled
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

085 - 8857095
นายสุชาติ แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap