การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เรื่องร้องเรียนการทุจริต หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ ในกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนราชการ เช่น การให้หรือการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด

(1) โทรศัพท์สายด่วน โดยตรงของนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ และปลัดเทศบาล

(2) โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ เบอร์ 077-200175 ต่อ 130

(3) โทรสารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ เบอร์ 077-200175 ต่อ 142

(4) มาแจ้งด้วยตัวเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่

(5) เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดประดู่ www.wpd.go.th

(6) ส่งจดหมายมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ เลขที่ 150 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84๐๐๐

(7) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับร้องเรียนร้องทุกข์ ตู้รับความเห็นคิด ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap