การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการ ด้านการบรรจุและตั้งแตั้ง
  • การดำเนินการ ด้านการพัฒนา
  • การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Share via
Copy link
Powered by Social Snap