ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลวัดประดู่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวัดประดู่ ด้วยการเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/7hfxx7 หรือ QR CODE ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap