คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวัดประดู่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล) ณ อาคารเดชรัตน์สังข์

19 มกราคม 2564
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวัดประดู่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล) ณ อาคารเดชรัตน์สังข์
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวนการและรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องคัดค้าน การรับสมัคร การวินิจฉัยสิทธิ์สมัครเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุม

Share via
Copy link
Powered by Social Snap