ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
              ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6)
โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก คราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

Share via
Copy link
Powered by Social Snap