ทต.วัดประดู่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่

        เทศบาลตำบลวัดประดู่จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบลวัดประดู่ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ความสามารถในการพึ่งตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยฝึกอบรมในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  ณ  อาคารเดชรัตนสังข์เทศบาลตำบลวัดประดู่  เวลา 08.30 – 09.00 น ลงทะเบียน    เวลา 09.00 – 10.00 น  พิธีเปิดโครงการฯโดย นายจารึก เพ็ชคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่  เวลา 10.00 – 12.00 น บรรยายเรื่อง   ”  บทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชน  ”  โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เวลา 13.00 15.00 น   บรรยายเรื่อง ”   บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีและการจัดทำแผนดำเนินงาน  “    โดยวิทยากรจาก นายวิสา  ประสงค์จินดา   เวลา 15.00 น- 16.00 น   การบริหารงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่ โดย  นางสาวนัยนา พูลเพียบพร้อม ตำแหน่ง ประธานพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่  เวลา 16.00 น – 16.30 น   ถาม/ตอบปัญหา ข้อซักถาม ประเมินผลโครงการฯ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap