นโยบายในการบริหารงาน

นโยบาย ของ นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตําบลวัดประดู่
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลวัดประดู่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

“กระผมได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนา เทศบาลตําบลวัดประดู่ สําหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประชาชนมาเป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนา ในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตําบลวัดประดู่ ได้เจริญพัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว มีธุรกิจและพาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมี การขยายตัวของหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทําให้เทศบาล ตําบลวัดประดู่ มีสภาพเป็นชุมชนกิ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรและ ประชากรแฝงที่เข้ามาทํามาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผม ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย
ดังนั้น ในช่วงเวลา 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้ กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตําบลวัดประดู่ควบคู่ไปกับการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตําบลวัดประดู่ เป็นเมืองแห่งความสุขสําหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ วิสัยทัศน์ “ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตําบลวัดประดู่ สามารถบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายข้างต้น กระผม ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลวัดประดู่ จึงได้กําหนดนโยบาย ในการบริหารงาน ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
2. นโยบายด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 • เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลวัดประดู่ สามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานและการปฏิบัติงานจะยึดหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) ภายใต้หลัก “ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้” โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรร งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการให้บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 • ยกฐานะจากเทศบาลตําบลวัดประดู่ เป็นเทศบาล เมืองวัดประดู่
2. นโยบายด้านการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พื่อให้ตําบลวัดประดู่เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับ เยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • สร้างลานกีฬาและลานออกกําลังกายภายในชุมชน
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มี Home Care ดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “ใกล้บ้านใกล้ใจ”
 • ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์แปรรูปขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชนโดยการคัดแยกขยะและเปลี่ยนขยะ ให้เป็นรายได้
 • ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง ดูแลสิ่งแวดล้อม ในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 • สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสนับสนุนในการจัดหาตลาดกระจายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ ชุมชน
 • เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการมีส่วนร่วมต่างๆ โดยการส่งเสริมเครือข่ายเด็กและเยาวชน อสม. สตรี และผู้สูงอายุ
 • สร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ควนวัดประดู่” ให้เป็นจุดชมวิวของเมืองสุราษฎร์ธานี
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนทั้งสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐาน
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ
กระผมขอยืนยันว่า การกําหนดนโยบายดังกล่าวอยู่บนพื้นฐาน ของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล ภายใต้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจํา ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัย หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักฉันทามติ หลักความรับผิดชอบ หลักการสนองตอบความต้องการของประชาชนหลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และหลักความเป็นธรรมในสังคม กระผมและ คณะผู้บริหาร ขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตําบลวัดประดู่ ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชนตําบลวัดประดู่เป็นที่ตั้ง และจะพัฒนาตําบลวัดประดู่ ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และผลบังเกิดในทางปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชน ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap