นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
     
       นโยบายของ นายสุชาญ  ทวิชสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่  ซึ่งแถลงต่อ  สภาเทศบาลตำลวัดประะดู่  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2555 วันที่   2   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 มีดังนี้ภารกิจเร่งด่วน  4  ประการ
      1. ผลักดันการก่อสร้างสะพานบางชุมโถให้เสร็จโดยเร็ว
                 ขณะนี้ชาวบ้านหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 3  ตำบลวัดประดู่  ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากการก่อสร้างสะพานบางชุมโถที่หยุดชะงักไป เทศบาลตำบลวัดประดู่จะต้องเร่งประสานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีการก่อสร้างต่อไปโดยเร็ว
      2. แก้ปัญหาน้ำท่วม  น้ำหลาก  และน้ำขังอย่างยั่งยืน
                จากเหตุการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าชาวเทศบาลตำบลวัดประดู่หลายชุมชนต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นน้ำซึ่งหลากจากที่สูง หรือน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม  ต่อเนื่องมาโดยตลอดยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้น  เทศบาลจะต้องสำรวจพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำอย่างไร
                 –  ในระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง  กำจัดวัชพืช  ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
                 –  ในระยะต่อไป  จะดำเนินการสำรวจเส้นทางน้ำหลากจากที่สูง  เพื่อกำหนดเส้นทางก่อสร้างทางด่วนน้ำหลาก หรือฟลัดเวย์  (flood way)  โดยจัดหางบประมาณดำเนินการทั้งจากเทศบาลเอง  ขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และงบประมาณจากส่วนกลาง  มาดำเนินการก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
       3. แก้ไขปัญหาขยะอย่างครบวงจร
                หากประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่มีราคาสามารถนำไปขายได้ และขยะมีพิษ ก็จะทำให้การกำจัดขยะทำได้ง่ายขึ้น  เทศบาลต้องรณรงค์ให้เกิดการกระทำดังกล่าว โดยการสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  เช่น  การให้ประกาศ  หรือรางวัลสำหรับหมู่บ้าน  หรือชุมชนที่มีการจัดการขยะได้ดีเยี่ยม 
4. จัดตั้งธนาคารปุ๋ยเพื่อเกษตรกร
                พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตรราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  สวนยางพารา  สวนปาล์ม  สวนผัก  สวนผลไม้ ฯลฯ  ซึ่งจะต้องใช้ปุ๋ยทั้งสิ้น  ดังนั้น  เทศบาลจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าโครงการจัดหาปุ๋ยคุณภาพดี ช่วยเจรจาต่อรองราคาให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap