บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดประดู่

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

              สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
              1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานพัฒนาชุมชน
                   1.1. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                           (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                           (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                           (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
                           (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                           (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                           (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                           (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
                           (9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                         (10) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
                         (11) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
                         (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          (1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตาม
                               แผนทุกระดับ
                          (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                          (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap