ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่ 28 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่
28 ตุลาคม 2562

              วันที่  28 ตุลาคม 2562 นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้ง 10 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap