ประวัติความเป็นมา

          ตำบลวัดประดู่ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไปทางทิศตะวันตก ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตบ้านวัดประดู่เป็นชุมชนเล็กๆ เกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับวัดหัวท่า หรือวัดประดู่ มีชื่อตามชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ คือ “ ประดู่ ” ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณวัดประดู่ หรือวัดสุนทรนิวาสในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2457 ทางราชการได้จัดตั้ง จังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนั้น บ้านวัดประดู่ จึงได้รับการยกฐานะเป็นตำบลวัดประดู่ ซึ่งทางราชการได้แต่งตั้งกำนัน เป็นผู้บริหารราชการตำบล ตามลำดับ ดังนี้
          1. ขุนเดช วัดประดู่ (เนียม ทวิชสังข์) พ.ศ. 2457 คนแรก
          2. นายจ้วน เพชรศักดา
          3. นายนิพัทธิ์ สรการ (สั้ว)
          4. นายนิพนธ์ สรการ
          5. นายพิมล ทวิชสังข์ (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)
          ต่อมา เมื่อทางราชการได้มีนโยบายกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตำบลวัดประดู่ จึงได้รับการยกฐานะเป็น สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยมีนายนิพนธ์ สรการ เป็นประธานสภาตำบลคนแรก และมีนายสุชาญ ทวิชสังข์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับถัดมา และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีนายสุชาญ ทวิชสังข์ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นคนแรก โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตามกระบวนการประชาธิปไตย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2547

Share via
Copy link
Powered by Social Snap