ฝ่ายบริการสาธารณสุข

-
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวกัญญา ไวยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-
งานป้องกันและควบคุมโรค
-
งานสัตวแพทย์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap