ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางบวรลักษณ์ เกตุนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางมัธทรี พรหมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวปวรรัตน์ พิกุลทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวปัณณธร ศรีชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางณัฐพร จงเจริญ
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ
นางสาวภูษณาภรณ์ สกุลพันธ์ุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวบุษบงค์ ผ่องแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา ทองมั่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกณิฏฐ์วนันท์ ซ้ายบรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap