ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางบวรลักษณ์ เกตุนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

081 - 4765650
นางมัธทรี พรหมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
094 - 8297942
นางสาวปัณณธร ศรีชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
086 - 6864245
นางณัฐพร จงเจริญ
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ
082 - 3180806
นางสาวภูษณาภรณ์ สกุลพันธ์ุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
064 - 4289959
นางสาวปวรรัตน์ พิกุลทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
083 - 6479091
นางสาวบุษบงค์ ผ่องแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
086 - 6981698
นางสาวอัจฉรา ทองมั่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
087 - 9304289
นางสาวกณิฏฐ์วนันท์ ซ้ายบรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
081 - 4164562

Share via
Copy link
Powered by Social Snap