ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางสาวสมาพร บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081 - 5382487
นางอรรถพร เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
089 - 9726961

Share via
Copy link
Powered by Social Snap