ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Untitled
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางสาวสมาพร บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอรรถพร เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap