ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายจารึก หอมจันทร์
ลูกจ้างประจำ
นายเอกรัชต์ ตะบินา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางกมลลักษณ์ สร้อยสนธิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
-
งานส่งเสริมสุขภาพ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap