ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายจารึก หอมจันทร์
ลูกจ้างประจำ
นายเอกรัชต์ ตะบินา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
081 - 4395204
นางกมลลักษณ์ สร้อยสนธิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
089 - 6502475
ว่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap