ฝ่ายปกครอง

นายศักดิ์ชัย ชัยกิจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวธนุศร อยู่ยืนยง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปัญญาพัฒน์ เพ็ชรเส้ง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา จินโนภาศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางบุญเอื้อ เพ็ชรคง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวจิดาภา ดวงพุมเมศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีระเดช คุณากรกวิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap