ฝ่ายพัฒนารายได้

Untitled
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวยุพดี โสตโยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางผ่องสิริ เศวตวิมลศักดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวกชพร สกลกุลโรจน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางชนัญญา ช่วยสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางธัญญ์นภัส ภูวสินธนสิทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายชัยยันต์​ เปรมปรี​
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap