ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศิริรักษ์ ทักษิณากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางปิยพร ต.สกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาว นัฐพร แซ่อุ่ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวัชรินทร์ นวลแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Untitled
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางสาวอนงค์นาถ บุญราช
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap