รู้จักนายก

นายจารึก เพ็ชรคง  
ปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลวัดประดู่ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงปัจจุบัน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคร่าว

Share via
Copy link
Powered by Social Snap