วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

#วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap