วิสัยทัศน์/พันธกิจ


“ประดู่รวมเป็นหนึ่ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดประดู่

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
 2. พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
 3. การจัดวางระบบผังเมือง และระบบจราจร
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 1. ส่งเสริมการะบวนการเรียนรู้ การประยุกกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร พัฒนากลุ่มอาชีพ การลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 3. ส่งเสริมการลงทุนในด้านอตสาหกรรม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 1. ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาล
 2. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 3. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
 4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลแวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 1. ให้การดูแลด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่อยู่ในข่ายที่สมควรได้รับการคุ้มครองและการพัฒนา
 2. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชน/ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 3. การจัดระเบียบชุมชน/สัมคม
 4. มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1. มีระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
 3. ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 4. ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
 5. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางแห่งระบอบประชาธิปไตย
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
 4. สร้างคงามสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 2. ประชาชนมีจิตสำนึกและสืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
 3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การกีฒาและนันทนาการ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งเรง
 6. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
 7. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 8. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 9. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
 2. รายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
 3. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้มากขึ้น
 4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมด้านกีฒาและนันทนาการมากขึ้น
 5. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 6. ประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย

 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
 2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 3. ประชาชนมีความรู้เและบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 4. ประชาชนมีการศึกาาที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น
 5. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างทั่วถึง
 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
 3. พัฒนา ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาดและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
 5. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
 6. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
 7. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
 8. อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 9. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานนำระบบสารสนเทศมาใช้ในกาบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรมการทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิยัติราชการ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่่งตนเอง
 4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap