วิสัยทัศน์/พันธกิจ


“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณี
บริหารจัดการที่ดี ทุกชีวีมีคุณภาพ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชาววัดประดู่
 2. มีการดำเนินการแยกเขตเศรษฐกิจ เขตธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมอย่างชัดเจน
 3. จัดระเบียบชุมชน/สังคม สร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรและบริการประชาชนที่ดี

เป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

 1. โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และการผังเมือง
 2. ราษฎรได้รับการพัฒนาอาชีพ มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีความพร้อมในการลงทุน
 3. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
 4. เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคม
 5. ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 6. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ได้รับการดูแลและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 7. ได้มีการทำนุบำรุงด้านการศาสนา การพัฒนาด้านจิตใจ การปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
 8. ชุมชน/สังคม เป็นระเบียบเรียบร้อย ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม ได้รับการส่งเสริมให้คงไว้ตลอดไป
 10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
 11. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap