ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่

ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทา ทุกข์ บํารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอํานาจหน้าที่ และโดยที่เทศบาลตำบลวัดประดู่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จํานวน 10 หมู่บ้าน มี 26 ชุมชน ในเขตตําบลวัดประดู่ ซึ่งปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นประจําที่เกี่ยวกับการร้องเรียนและร้องทุกข์ ทําให้
การบริหารงานของเทศบาลตำบลวัดประดู่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและร้องทุกข์และให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลวัดประดู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตำบลวัดประดู่
จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์เทศบาลตำบลวัดประดู่”

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้

                   1) ติดต่อด้วยตนเองโดยยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์ One Stop Service ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่

                   2) ทางโทรศัพท์ 0-7720-0175 ต่อ 0

                   3) โทรสาร 0-7720-0175 ต่อ 142

                   4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ เทศบาลตำบล
                       วัดประดู่ เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

                   5) ตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/การทุจริตคอรัปชั่น ประจำหมู่บ้านหรือที่เทศบาลตำบลวัดประดู่

                   6) ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ www.wpd.go.th

                   7) ทางแอปพลิเคชั่นไลน์เทศบาลตำบลวัดประดู่

                   8) ทางเฟชบุ๊คเพจเทศบาลตำบลวัดประดู่

                  9) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : info@wpd.go.th

ดาวน์โหลด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap