สมาชิกสภาเทศบาล

นายเสริมสุข พวงงาม
ประธานสภาเทศบาล
นายสราวุธ เพชรเรียง
รองประธานสภาเทศบาล
นางบุบผา อินทสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางกนกพร โอภาโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายพานิช หนูนวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายธีรศักดิ์ วุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายสรายุทธ เมฆสุขใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายเสริมสุข พวงงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางนัยนา ประดู่วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายวิชัย สิงห์โส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายวิระ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางสาวอุไรวรรณ เกตุกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

Share via
Copy link
Powered by Social Snap