สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวนัยนา พูลเพียบพร้อม
ประธานสภาเทศบาล
นายพานิช หนูนวล
รองประธานสภาเทศบาล
นางดาทิพย์ ชัยสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายอนันต์ ทองท่าฉาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายฤทธิศักดิ์ ศรีเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายกรุธน ทองท่าฉาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายก้านจีรพัส สังข์คร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายสำเนา ทวิชสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางบุบผา ทวิชสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายวิชัย สิงห์โส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายโสภณ บัวจาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางอุไรวรรณ เกตุกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

Share via
Copy link
Powered by Social Snap