สำนักปลัด

นายยงยุทธ โชติพิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายศักดิ์ชัย ชัยกิจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

น.ส.ศิริรักษ์ ทักษิณากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

พันจ่าเอกขวัญพนา พัฒสังวาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวสมจิต สุปันตี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap