หัวหน้าส่วนราชการ

นายจารึก เพ็ชรคง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

089 - 8732431
นางสุดาทิพย์ มโนวราวุฒิ
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

094 - 5944997
น.ส.หทยา รักษาพราหมณ์
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

062 - 2348789
นายยงยุทธ โชติพิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

098 - 9949698
นางภาพิมล สีไหม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

085 - 1367325
นายเดชกชัย นวลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

090-4873350
นางพจนารถ ทวิชสังข์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

063 - 0808243
นายวิทยา กวั้งซ้วน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

081-9681698

Share via
Copy link
Powered by Social Snap