หัวหน้าส่วนราชการ

นายจารึก เพ็ชรคง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางสุดาทิพย์ มโนวราวุฒิ
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

น.ส.หทยา รักษาพราหมณ์
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายยงยุทธ โชติพิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายวิเชียร อรรถพร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นางพจนารถ ทวิชสังข์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

นางภาพิมล สีไหม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap