อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

              กองคลัง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

           1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี และงานธุรการ
                1.1. งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                       (2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุม
                           ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
                       (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและ
                          รายได้อื่น ๆ
                       (4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
                       (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
                       (6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
                       (7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์
                          และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
                       (8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                       (9) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
                       (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
                       (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
                       (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.2  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                       (2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                       (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
                       (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                       (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
                       (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
                       (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานการซื้อและการจ้าง
                       (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
                       (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
                       (4) งานการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
                       (5) งานการจำหน่ายพัสดุ
                       (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.4  งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
                       (2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         
                       (3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
                       (4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
                       (5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
                       (6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนและทรัพย์สินและงานการข้อมูล
                       (7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
                       (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.5  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานสารบัญของเทศบาล
                       (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก
                            ในด้านต่างๆ
                       (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
                       (4) งานสาธารณะกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                       (5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                       (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
                       (7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                       (8) งานจัดทำคำสั่ง ประกาศของเทศบาล
                       (9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                       (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap