อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

                 กองช่าง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้         

          1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
                1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
                       (2) งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                       (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
                       (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
                       (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                       (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                       (8) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
                       (9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                       (10) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                       (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
                       (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
                       (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                       (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
                       (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
                       (6) งานออกแบบการทางสถาปัตยกรรม
                       (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
                       (8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                       (9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                       (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
                       (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค และงานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
                2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
                       (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                       (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
                       (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
                       (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                       (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                       (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                       (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                       (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
                       (2) งานประมาณการ
                       (3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
                       (4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                       (5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                       (8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                       (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
                2.3 งานสวนสาธารณะ
                       (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์
                       (2) งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อน
                       (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                       (4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                       (5) งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                       (6) งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
                       (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานธุรการ มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                       (1) งานสารบัญของเทศบาล
                       (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและ
                           อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                       (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
                       (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                       (5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                       (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                       (7) งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ
                       (8) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
                       (9) งานพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ
                       (10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                       (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap