อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

            สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

          1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานพัฒนาชุมชน
               1.1. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                       (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                       (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                       (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
                       (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                       (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                       (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                       (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุน
                          การศึกษา
                       (9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                       (10) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
                       (11) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
                       (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผล
                           ตามแผนทุกระดับ
                       (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                       (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
                            สาธารณูปโภคหลัก
                       (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
                       (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
                       (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                       (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและ
                            หน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
                       (8) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
                       (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               1.3. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานการกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
                           กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                       (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                       (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                       (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
                       (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

          2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.1. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                       (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
                       (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               2.2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                       (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
                       (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
                           ที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
                       (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและ
                            ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
                       (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                       (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                       (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap