เทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 28 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
28 พฤษภาคม 2563

                วันที่  28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลวัดประดู่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมี  นายเสริมสุข  พวงงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม  มีหัวหน้าส่วนราชการนำโดยนายจารึก  เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ซึ่งในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และเห็นชอบญัตติต่างๆ เช่น การขยายชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประดู่(เสงี่ยม พัฒน์มาก)   การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และญัตติอื่นๆ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap