เผยแพร่บทความในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลวัด

เตือนภัย “เงินกู้นอกระบบด่วน แบบออนไลน์”

ถ้าต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก

ในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายจำนวนมากขอให้ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ จึงพบว่ามีผู้ปลอมทะเบียนพาณิชย์ซึ่งระบุที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เขตท้องที่ที่เทศบาลรับผิดชอบ เพื่อหลองลวงประชาชน เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงขอมาเตือนภัยประชาชนทุกท่าน ให้ทราบถึงกลโกงของมิจฉาชีพแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ซึ่งจะมีรูปแบบการหลอกลวงผ่านโปรแกรม Facebook , Messenger, Line ให้เหยื่อส่งหลักฐานต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ และโอนเงินมัดจำซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มาก เมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินมัดจำแล้ว จะบล็อกบัญชีและหนีหายในทันที

ลักษณะพฤติการณ์ของมิจฉาชีพแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ มีดังนี้

1. เปิดเพจปลอม อาจมีการใช้ชื่อเพจให้เหมือนกับบริษัทเงินกู้ใหญ่ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีการโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย และใส่ข้อความชวนเชื่อ เช่น ดอกเบี้ยต่ำ ติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้ สามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อให้เหยื่อรู้สึกสนใจ

2. ขอข้อมูลส่วนตัว – ขอเงิน มิจฉาชีพจะขอเอกสารจากเหยื่อ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านจากนั้นขอให้เหยื่อ “จ่ายเงิน” ให้โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการ อาจคิดเป็นร้อยละของเงินกู้ จึงจะได้เงินกู้ตามจำนวนที่ต้องการ

3. ปลอมเอกสาร มิจฉาชีพจะทำเอกสารปลอมและแสดงให้เหยื่อเข้าใจผิด เช่น ปลอมใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือว่าได้ประกอบธุรกิจจริงอย่างถูกกฎหมาย

4. หลบหนีเมื่อได้เงิน เมื่อมิจฉาชีพได้เงินจากเหยื่อแล้ว จะบล็อกบัญชีและหนีหายทันทีนอกจากนี้ เหยื่อบางรายอาจโดนนำข้อมูลไปแอบอ้าง กระทำการฉ้อฉลอื่นๆ อีกด้วย

ท่านสามารถตรวจสอบใบทะเบียนพาณิชย์ได้ทางเว็ปไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งธุรกิจนั้นตั้งอยู่ในเขต สำหรับเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ สามารถโทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่หมายเลข 077-200175 ต่อ 232

ในเรื่องนี้ เทศบาลตำบลวัดประดู่มิอาจเพิกเฉยได้ เนื่องจากสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน เทศบาลจึงได้ดำเนินคดีกับผู้ปลอมแปลงใบทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเป็นเอกสารราชการ หากท่านใดได้รับความเสียหายจากการปลอมแปลงใบทะเบียนพาณิชย์โดยอ้างว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่สามารถแจ้งแบะแสให้เทศบาลฯ ทราบได้ทั้งทางเฟสบุ๊คเพจ และไลน์เทศบาลตำบลวัดประดู่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวด 3  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

มาตรา 265  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 268  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

Share via
Copy link
Powered by Social Snap