โครงการตำบลน่าอยู่ 30 สิงหาคม 2562

โครงการตำบลน่าอยู่
30 สิงหาคม 2562

               วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานเปิดโครงการตำบลน่าอยู่ ณ อาคารเดชรัตนสังข์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการจัดการอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลบริโภคอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น แข็งแรง ปราศจากโรค โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาล โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสำนักอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap