โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดประดู่ 31 กรกฎาคม 2562

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดประดู่
31 กรกฎาคม 2562

               วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลวัดประดู่จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดประดู่  ณ อาคารเดชรัตนสังข์ ซึ่งเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดประดู่ โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน ในการช่วยเหลือของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ จากการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีนายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมอบรม 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap