โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2 พฤษภาคม 2562

              เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธาณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/พนักงานผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้  ความเข้าใจในการดูแลสุภาพและการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและการจัดการสุขภาพ ณ  เทศบาลเมืองกระบี่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap