ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นและเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 และถนนทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนนเทศบาล (แยกตาปาน) ณ ห้องประชุม อาคารเดชรัตนสังข์ สำนักงานเทศ บาลตำบลวัดประดู่

27 ตุลาคม 2563      

อ่านต่อ...

21 ตุลาคม 2563 นางสุดาทิพย์  มโนวราวุฒิ รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับ คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณปรียวัท ภู่เกษแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คุณพลาย ภิรมย์ จาก WWF (กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล-ประเทศไทย) ซึ่งร่วมกับทีม Centrality จ.สุราษฎร์ธานี

21 ตุลาคม 2563     

อ่านต่อ...

21 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชนบ้านเวียงประสาน

21 ตุลาคม 2563 

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน ตำบลท่านา อำเภอกระปง จังหวัดพังงา ซึ่งเดินเพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการขยะ ที่ต้นทางของ ชุมชนบ้านตลาดกล้วย ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 ตุลาคม 2563      

อ่านต่อ...